Problem badawczy, pytania szczegółowe, hipotezy

Mówi±c Wg Lutyńskiego problematyka badań to „(...) ogół pytań, na które badacz chce dostarczyć odpowiedzi jak najlepiej uzasadnionych. Udzielenie takich odpowiedzi jest celem działalno¶ci badawczej. Stanowi± one wnioski i zarazem rezultaty badań” (1994, Lutyński, s.80). Nowak podobnie definiuje problem badawczy: „(...) problem badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespól pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie” (Nowak, 1970, s.214)
Pocz±tkowym tutaj zadaniem jest u¶wiadomienie sobie celu pracy. Celem mojej pracy jest zatem zbadanie czy można mówić o tym, że we współczesnych grupach zamkniętych istniej± ceremonie lub rytuały, będ±ce całkowitym lub czę¶ciowym odbiciem rytuałów inicjacyjnych funkcjonuj±cych w społeczno¶ciach pierwotnych. Cel badań jest niejako równoznaczny z problemem badawczym.
Problem badawczy mojej pracy brzmi:


Czy we współczesnych grupach zamkniętych zachowały się elementy obrzędów inicjacyjnych i je¶li tak, to czy te obrzędy spełniaj± takie same funkcje jak w grupach pierwotnych?


Problem badawczy jest problemem złożonym, dlatego do jego wyja¶nienia potrzebne s± pytania szczegółowe. Według T. Pilcha (1974, Wroczyński, Pilch, s.114) „(...) sformułowanie bardziej szczegółowych pytań ułatwia analizę całego zagadnienia, pomaga w rozplanowaniu badań, sprzyja lepszemu opracowaniu narzędzi badawczych, chroni badacza przed pominięciem ważnych aspektów badanego problemu, b±dĽ zabrnięciu w rejony nie zwi±zane ¶ci¶le z przedmiotem badań.”


Zatem problem badawczy mojej pracy można rozłożyć na pytania szczegółowe.
Jak bardzo zbliżone s± do siebie elementy inicjacji pierwotnej i współczesnej, czyli jakie elementy inicjacji pierwotnej można odnaleĽć w inicjacji współczesnej?
Jak różni± się funkcje inicjacji pierwotnej i inicjacji współczesnej?
Czy siła i struktura procesu inicjacyjnego jest różna w grupach o różnym stopniu zamknięcia?
Czy różnica siły i struktury procesu inicjacyjnego w badanych grupach niesie za sob± pewnego rodzaju konsekwencje, np. w sile utożsamiania się jednostki z grup±?

Z problemu badawczego i pytań szczegółowych wysun±łem hipotezy badawcze. Celem każdego badania jest zweryfikowanie postawionych hipotez. Kotarbiński hipotez± okre¶la „(...) wszelkie twierdzenia czę¶ciowo tylko uzasadnione, przeto także wszelki domysł, za pomoc± którego tłumaczymy dane faktyczne, a więc też i domysł w postaci uogólnienia, osi±gniętego (...) na podstawie danych wyj¶ciowych” (1998, Pilch, s.26). Hipoteza badawcza jest zatem stwierdzeniem, co do którego istnieje pewne prawdopodobieństwo, że stanowi prawdziwe rozwi±zanie badanego problemu.


Podstawow± hipotez± pracy jest stwierdzenie: we współczesnym społeczeństwie, w grupach zamkniętych (drużyny harcerskie, oraz w grupie pacjentów O¶rodka Rehabilitacji MONAR), zachowały się elementy modelu inicjacji pierwotnej. Podobnie jak problem badawczy, hipotezę główn± można rozłożyć na hipotezy szczegółowe, które również podlegaj± weryfikacji w procesie przeprowadzania badań.
Hipotezy szczegółowe:


inicjacja do współczesnej grupy zamkniętej pełni podobne funkcje co inicjacja w kulturach pierwotnych;
im większy stopień zamknięcia grupy, tym bardziej rozbudowana i trudniejsza do przebycia jest inicjacja;
im trudniejsza i bardziej wymagaj±ca jest inicjacja, tym wyższy jest stopień utożsamiania jednostki z grup±.

 

 

TEXT SPAKOWANY

 
 
 
 
 
 
 
 


Anno Domini 2004+++webmastering-alives